Vladimír Petkevič

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.

Funkce
 • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav teoretické a komputační lingvistiky
Adresa

Ústav teoretické a komputační lingvistiky
[C] Celetná 13
Místnost č. 113

Odborná specializace

A. matematická lingvistika a lingvistická bohemistika

 • korpusová lingvistika – lingvistické značkování jazykových korpusů (zejména korpusů synchronní češtiny v rámci projektu Český národní korpus)
 • syntax a morfologie přirozeného jazyka a jejich formální a počítačové zpracování, automatická morfologická a syntaktická analýza češtiny, gramatické formalismy

B. obecná jazykověda

 • pražský strukturalismus
Rozvrh
Publikace

 • Petkevič V.: Automatické rozpoznávání dativu substantiv při automatické, pravidly řízené morfologické disambiguaci českých textů. In Macurová P., di Filippo M.: Tre lingue, tre cuori. Neapol, Università di Napoli L'Orientale, 2022, s. • p. 189-202. ISBN 978-88-6719-240-3.
 • Jelínek T., Petkevič V., Skoumalová H.: Hodnoty slovesných morfologických kategorií v korpusu SYN2020 - atribut verbtag. Časopis pro moderní filologii, 2022, č. • no. 104, s. • p. 89-109. ISSN 0008-7386.
 • Jelínek T., Křivan J., Petkevič V., Skoumalová H., Šindlerová J.: A New Corpus of Czech With an Innovated Annotation. In Ekštein K., Pártl F., Konopík M.: Text, Speech, and Dialogue. Cham, Springer, 2021, s. • p. 48-59. ISBN 978-3-030-83526-2.
 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Databáze víceslovných jednotek v češtině. In Janovec L.: Svět v obrazech a ve frazeologii II. World in Pictures and in Phraseology II. Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021, s. • p. 511-528. ISBN 978-80-7603-201-9.
 • Petkevič V.: Trojrekční předložka "za" a automatické rozpoznávání její rekce v českých textech. In Jamborová Lemay D., Pereira C., Šmilauer I.: Des langues calculables à l'homme incalculable. Hommage à Patrice Pognan. Francie, Editions des archives contemporaines, Coll. «Plidam», 2021, s. • p. 137-144. ISBN 978-2-8130-0426-0.
 • Petkevič V.: Homonymie a její typy v češtině. In Štícha F.: Velká akademická gramatika spisovné češtiny. II. Morfologie: Morfologické kategorie / Flexe. Část 1. Praha, Academia, 2021, s. • p. 397-421. ISBN 978-80-200-3185-3.
 • Petkevič V.: LEMUR - databáze víceslovných lexikálních jednotek : Zpráva o elektronické databázi. Časopis pro moderní filologii, 2021, č. • no. 103, s. • p. 309-314. ISSN 0008-7386.
 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Kopřiva P., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Typologie víceslovných jednotek v češtině a frekvenční zastoupení jejich hlavních vlastností v žánrově vyváženém korpusu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 37-62. ISSN 1804-3240.
 • Petkevič V.: Prague School Linguistics. In Greenberg M., Grenoble L.: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics. Neuveden, Brill, 2020 ISBN 0-000-00000-0.
 • Petkevič V.: Prague Linguistic Circle. In Greenberg M., Grenoble L.: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics. Neuveden, Brill, 2020 ISBN 0-000-00000-0.
 • Petkevič V.: Akuzativní rekce předložky "o" a její identifikace při morfologické anotaci českých textů. In Bílková J., Kolářová I., Vondráček M.: Lingvistika – korpus – empirie. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, 2020, s. • p. 71-80. ISBN 978-80-88211-13-6.
 • Petkevič V., Hlaváčová J., Osolsobě K., Svášek M., Šimandl J.: Parts of Speech in NovaMorf, a New Morphological Annotation of Czech. Jazykovedny Casopis, 2019, č. • no. 70, s. • p. 358-369. ISSN 0021-5597.
 • Petkevič V.: Typy morfologické homonymie. In Horák A., Osolsobě K., Rambousek A., Rychlý P.: Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century. Brno, Tribun EU, 2019, s. • p. 185-193. ISBN 978-80-263-1545-2.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lexical Database of Multiword Expressions in Czech. In Trudy meždunarodnoj konferencii „Korpusnaja lingvistika – 2019“. St. Petersburg, St Petersburg State University, Institute for Linguistic Studies (RAS), Herzen Staate Pedagogical..., 2019, s. • p. 9-16. ISBN 0-000-00000-0.
 • Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Skoumalová H.: Variabilita českých frazémů v úzu. Casopis pro Moderni Filologii, 2018, č. • no. 100, s. • p. 151-175. ISSN 0862-8459.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Víceslovné lexikální jednotky v češtině: typologie a slovník. Korpus - gramatika - axiologie, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-22. ISSN 1804-137X.
 • Petkevič V.: Pozitivní a negativní identifikace nepředložkového akuzativu syntaktických substantiv v češtině a určení objektu a adverbiale v nepředložkovém akuzativu. Prace filologiczne, 2017, č. • no. Neuveden, s. • p. 73-91. ISSN 0138-0567.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Eye of a needle in a haystack. In Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Berlin, Springer, 2017, s. • p. 160-175. ISBN 978-3-319-69804-5.
 • Petkevič V.: Láska je základ bytí. Brno, Barrister & Principal, 2017. 70 s. • p. ISBN 978-80-7364-057-6.
 • Hnátková M., Petkevič V., Skoumalová H.: Multiword Expressions in Czech: Between Lexicon and Grammar. In Zacharov V.: Proceedings of the International Conference Corpus Linguistics-2017. Petrohrad, Rusko, St. Petersburg State University, 2017, s. • p. 36-42. ISBN 0-000-00000-0.
 • Petkevič V.: Od morfologické disambiguace k (morfo)syntaxi psané češtiny. In Stluka M., Škrabal M.: Studie z korpusové lingvistiky 25. Lifka a czban. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha, Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu, 2017, s. • p. 138-151. ISBN 978-80-7422-563-5.
 • Petkevič V., Havránková M.: Pražský lingvistický kroužek za protektorátu: O činnosti PLK v této době a působení strukturalismu v soudobé vědě a kultuře. In Antošíková L.: Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. Praha, Academia, 2017, s. • p. 85-95. ISBN 978-80-200-2802-0.
 • Osolsobě K., Hlaváčová J., Petkevič V., Šimandl J., Svášek M.: Nová automatická morfologická analýza češtiny. Naše řeč, 2017, č. • no. 100, s. • p. 225-234. ISSN 0027-8203.
 • Petkevič V., Hnátková M.: Morphological Disambiguation of Multiword Expressions and Its Impact on the Disambiguation of Their Environment in a Sentence. Jazykovedny Casopis, 2017, č. • no. 68, s. • p. 145-155. ISSN 0021-5597.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Petkevič V., Havránková M.: Důsledky druhé světové války pro Pražský lingvistický kroužek. In Kratochvil A., Soukup J.: Paměť válek a konfliktů. Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Akropolis, 2016, s. • p. 387-395. ISBN 978-80-7470-117-7.
 • Altman G., Andres J., van der Auwera J., Bachmannová J., Balhar J., Bičan A., Bičanová L., Bílková J., Biskup P., Bláha O., Blaszczyk I., Bojar O., Bořil T., Bořkovcová M., Petkevič V. , et al.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Czechia, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. • p. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Petkevič V.: Genitivní valence českých sloves. In Skwarska K., Kaczmarska E.: Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Praha, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2016, s. • p. 207-226. ISBN 978-80-86420-60-8.
 • Petkevič V., Blahutková D., Pohunková D.: Židovství. Brno, Barrister & Principal, 2016. 636 s. • p. ISBN 978-80-7485-110-0.
 • Jelínek T., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vítovec P.: Taking care of orphans: ellipsis in dependency and constituency-based treebanks. In Dickinson M., Hinrichs E., Patejuk A., Przepiórkowski A.: Proceedings of the Fourteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT14). Warszawa, Polish Academy of Sciences, 2015, s. • p. 119-133. ISBN 978-83-63159-18-4.
 • Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H.: The Grammarian Is Opening a Treebank Account. Prace filologiczne, 2015, č. • no. neuveden, s. • p. 271-291. ISSN 0138-0567.
 • Petkevič V., Skoumalová H.: The Utilisation of Valency Dictionaries in Creating a Large Czech Treebank. Prace filologiczne, 2015, č. • no. neuveden, s. • p. 293-309. ISSN 0138-0567.
 • Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vítovec P.: Analytic Morphology - Merging the Paradigmatic and Syntagmatic Perspective in a Treebank. In Piskorski J., Pivovarova L., Šnajder J., Tanev H., et al.: The 5th Workshop onBalto-Slavic Natural Language Processing; Proceedings of the Workshop. Shoumen, Bulgaria, neuveden, 2015, s. • p. 9-16. ISBN 978-954-452-033-5.
 • Petkevič V.: Slovnědruhová a morfologická homonymie, homofonie a homografie v současné češtině. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 127-135. ISSN 0008-7386.
 • Petkevič V.: Genitive in Contemporary Czech from the Perspective of Morphological Tagging and Parsing. In Ziková M., Dočekal M.: Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2015, s. • p. 233-253. ISBN 978-3-631-66251-9.
 • Petkevič V.: Ambiguity, language structures and corpora. La Linguistique, 2014, č. • no. Neuveden, s. • p. 63-82. ISSN 0075-966X.
 • Petkevič V.: Skrytý přínos morfologické disambiguace. In Petkevič V., Cvrček V., Adamovičová A.: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové noviny / Ústav Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Kar..., 2014, s. • p. 242-254. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Petkevič V.: Kontrola české gramatiky (český grammar checker). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2014, č. • no. 5, s. • p. 48-86. ISSN 1804-3240.
 • Petkevič V.: Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny. Naše řeč, 2014, č. • no. 97, s. • p. 194-207. ISSN 0027-8203.
 • Skoumalová H., Rosen A., Jelínek T., Petkevič V., Vítovec P., Znamenáček J.: A grammar-licensed treebank of Czech. In Henrich V., Hinrichs E., de Kok D., Osenova P., et al.: Proceedings of the Thirteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT13). Tübingen, Department of Linguistics (SfS), University of Tübingen, 2014, s. • p. 218-229. ISBN 978-3-9809183-9-8.
 • Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 411 s. • p. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Petkevič V., Havránková M., Černý M., Sládková E.: Pražská škola v korespondenci. Dopisy z let 1924-1989. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2014. 788 s. • p. ISBN 978-80-246-2742-7.
 • Petkevič V.: Morfologická homonymie v současné češtině. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 590 s. • p. ISBN 978-80-7422-367-9.
 • Petkevič V.: "... ale největší je láska" 1Kor 13,13). Polské ohlasy na teologii Josefa Zvěřiny. Teologické texty. časopis pro teoretické a praktické otázky teologie, 2013, č. • no. 24, s. • p. 73-79. ISSN 0862-6944.
 • Petkevič V.: Formal (Morpho)Syntax Properties of Reflexive Particles se, si as Free Morphemes in Contemporary Czech. In Gajdošová K.: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning SLOVKO2013 Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, e-learning. Bratislava, Slovensko, Slovak National Corpus, L. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences, 2013, s. • p. 206-216. ISBN 978-3-942303-18-7.
 • Petkevič V.: Formal Properties of Present Conditional in Czech. In Trudy meždunarodnoj konferencii Korpusnaja lingvistika - 2013. Sankt-Petěrburg, St. Petersburg State University, Institute of Linguistic Studies (RAS), Russian State Herzen Peda..., 2013, s. • p. 112-119. ISBN 978-5-8465-1335-8.
 • Petkevič V., Jelínek T.: Verbonominální přísudek v české větě. In Kapitoly ze syntaktologie češtiny. Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 150-181. ISBN 978-80-244-3591-6.
 • Petkevič V.: Teologie agapé jako "teologie středu". Teologické texty. časopis pro teoretické a praktické otázky teologie, 2013, č. • no. 24, s. • p. 68-72. ISSN 0862-6944.
 • Petkevič V.: Automatické rozpoznávání substantivního dativu při morfologické disambiguaci českých textů. Korpus - gramatika - axiologie, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 67-76. ISSN 1804-137X.
 • Skoumalová H., Rosen A., Jäger P., Petkevič V.: Towards a treebank for all tastes. In Mojmír D., Ziková M.: Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, s. • p. 49-65. ISBN 978-3-631-63609-1.
 • Petkevič V.: Syntactic Properties and Functions of Infinitive in Contemporary Czech. In Mojmír D., Ziková M.: Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, s. • p. 165-179. ISBN 978-3-631-63609-1.
 • Petkevič V., Rosen A., Štindlová B., Jelínek T., Hnátková M., Jäger P.: Anotace chybových textů v českém žákovském korpusu. In Šebesta K., Škodová S.: Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2012, s. • p. 61-88. ISBN 978-80-7372-848-9.
 • Jelínek T., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H.: Czech Treebanking Unlimited. In Hajič J., De Smedt K., Tadić M.: Proceedings of the META-RESEARCH Workshop on Advanced Treebanking 2012. European Language Resources Evaluation (ELRA). Istanbul, ELRA, 2012, s. • p. 37-44. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 • Petkevič V.: My Brother, the Pope. Praha, Portál, s. r. o., 2012. 278 s. • p. ISBN 978-80-262-0161-8.
 • Jelínek T., Petkevič V.: Systém jazykového značkování současné psané češtiny. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011, sv. 3: Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 154-170. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Skoumalová H., Jäger P., Rosen A., Petkevič V., Hnátková M.: Syntakticky anotovaný korpus českých textů. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011, sv. 3: Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 143-153. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Skoumalová H., Hnátková M., Petkevič V.: Linguistic Annotation of Corpora in the Czech National Corpus. In Zacharov V.: Trudy meždunarodnoj konferencii „Korpusnaja lingvistika – 2011“ (Proceedings of the International Conference „Corpus Linguistics – 2011“). Sankt-Petěrburg, St.-Petersburg State University, Institute of Linguistic Studies, Russian State Herzen Pedagogica..., 2011, s. • p. 15-20. ISBN 978-5-8465-0005-1.
 • Petkevič V.: Některé jevy kongruence. In Štícha F.: Kapitoly z české gramatiky. Praha, Academia, 2011, s. • p. 885-899. ISBN 978-80-200-1845-8.
 • Petkevič V.: What nourishes love. Relations and Spirituality. Praha, Portál, 2011. 135 s. • p. ISBN 978-80-262-0015-4.
 • Petkevič V.: Na počátku všech věcí. Přírodní vědy a náboženství. Praha, Nakladatelství Vyšehrad, 2011. 220 s. • p. ISBN 978-80-7429-141-8.
 • Petkevič V.: Konec "třetí říše". Porážka, denacifikace a Norimberk . Leden 1944 - listopad 1946. Praha, Mladá fronta, 2011. 287 s. • p. ISBN 978-80-204-2065-7.
 • Petkevič V.: Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek 1926-1948. Praha, Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2011. 348 s. • p. ISBN 978-80-246-1862-3.
 • Petkevič V.: Ohromné maličkosti. Praha, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2011. 175 s. • p. ISBN 978-80-7195-385-2.
 • Petkevič V.: Korpusová lingvistika Praha 2011 3 Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 225 s. • p. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Čermák F., Jindrová J., Petkevič V.: Modotemporální a aspektuální hodnota portugalského složeného perfekta. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha, 1 InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny/Ústav Českého národního korpusu, 2011, s. • p. 219-230. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Petkevič V., Kolář P.: Výjimečnost lidství. Universum: Revue České křesťanské akademie, 2010, č. • no. 20, s. • p. 33-36. ISSN 0862-8238.
 • Petkevič V.: Bach a Mozart, hudba vhodná pro bohoslužbu? Teologické texty. časopis pro teoretické a praktické otázky teologie, 2010, č. • no. 21/2010/2, s. • p. 101-106. ISSN 0862-6944.
 • Petkevič V.: Teologicko-filozofické aspekty papežovy chvalořeči na Emmanuela Lévinase. Teologické texty. časopis pro teoretické a praktické otázky teologie, 2010, č. • no. 21/2010/2, s. • p. 70-76. ISSN 0862-6944.
 • Petkevič V.: Život je teď. Umění stárnout. Praha, Portál, 2010. 163 s. • p. ISBN 978-80-7367-749-7.
 • Petkevič V.: L'accord en tcheque : le centre et la périphérie. Echo des etudes romanes, 2010, č. • no. VI, s. • p. 143-160. ISSN 1801-0865.
Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Lidé > Vladimír Petkevič