Granty a projekty

Přidělené granty

Český národní korpus

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, LM2023044 (2023–2026)

MŠMT logotyp

ÚČNK v rámci tohoto projektu usiluje o extenzívní a kontinuální datové pokrývání češtiny (a dalších jazyků ve srovnání s ní) a cíleně tak buduje bázi pro základní i aplikovaný výzkum. Konkrétně jde především o:

 • kontinuální rozvoj a budování jazykových korpusů různých typů jako reprezentativní lingvisticky zpracované datové základny pro empirický a exaktní výzkum českého jazyka; jde především o korpusy zachycující češtinu v jejím současném stavu (synchronní korpusy psaného a mluveného jazyka), v jejím historickém vývoji (diachronní korpus) a v překladovém srovnání s jinými jazyky (paralelní korpusy);
 • trvalé rozvíjení a zdokonalování strukturní a specializované lingvistické anotace jazykových korpusů;
 • komplexní zpracování dalších korpusů vzniklých na jiných pracovištích v ČR i v zahraničí;
 • bezplatnou a otevřenou veřejnou službu poskytování internetového uživatelského přístupu ke všem korpusům pomocí specializovaných korpusových nástrojů;
 • poskytování datových balíčků (tj. zpracovaných a anotovaných souborů jazykových dat) dalším vědeckým a výzkumným pracovištím v ČR i v zahraničí, v různých podobách podle potřeb těchto institucí a s využitím zejména pro jazykovědný výzkum a počítačové zpracování přirozeného jazyka.

Modernizace výpočetní kapacity infrastruktury CNC

Hlavní řešitel: Mgr. Michal Křen, Ph.D..
MŠMT, kód projektu: EH23_015/0008172
Doba trvání: 2024 – 2025

Cooperatio

Program Cooperatio, vědní oblast Lingvistika, uskutečňovaný na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Česká frazeologie a proměny jejího užívání v dobových a žánrových kontextech

Hlavní řešitelka: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.
GAČR, kód projektu: 24-10254S
Doba trvání: 2024 – 2026

Velké jazykové modely prizmatem korpusové lingvistiky

Hlavní řešitel: PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
GAČR, kód projektu: 24-11725S
Doba trvání: 2024 – 2026

Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (CoRe)

Hlavní řešitel: Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. (ÚMV)
Evropský fond pro regionální rozvoj, číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004595
Doba trvání: 09/2023 – 06/2028

Historie češtiny v korpusovém kontinuu

Hlavní řešitel: Mgr. Martin Stluka, Ph.D.
TAČR, kód projektu: TQ01000072
Doba trvání: 09/2023 – 11/2026

Víceslovné jednotky pro digitální vzdělávání

Hlavní řešitelka: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
TAČR, kód projektu: TQ01000177
Doba trvání: 09/2023 – 11/2026

Mitigating Perceived Threats in Russian and Norwegian Public Discourse (THREAT-DEFUSER)

Hlavní řešitel: Prof. Dr. Laura Janda (University of Tromsø)
https://threat-defuser.org/
Research Council of Norway, číslo grantu: 300002
Doba trvání: 02/2020 – 08/2026

Computational Literary Studies Infrastructure (CLS INFRA)

Hlavní řešitel: Dr. Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk)
https://clsinfra.io/
https://cordis.europa.eu/project/id/101004984
H2020, číslo projektu: 101004984
Doba trvání: 03/2021 – 02/2025

Již ukončené granty

 • Frázová banka akademické češtiny a její využití ve výzkumu a výuce akademického psaní. TAČR, TL05000309, (2021–2023)
 • Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language, Arts and Humanities Research Council (UK), AH/T002859/1, Prof. Dr. Neil Bermel (University of Sheffield), (2020-2022)
 • KREAS – Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě, Evropský fond pro regionální rozvoj, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, doc. Mirjam Fried, (2018–2022)
 • Český národní korpus, MŠMT, Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI,  LM2018137, (2020–2022)
 • Rozšíření výpočetní kapacity infrastruktury CNC, MŠMT, CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015829, (2020–2022)
 • Zvukové vlastnosti češtiny v komunikaci nerodilých a rodilých mluvčích, GA ČR, GA18-18300S, PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D., (2018–2020)
 • Jazyková variabilita v CNC, MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001758, (2017–2020)
 • Český národní korpus, MŠMT, Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, LM2015044, Mgr. Michal Křen Ph.D., (2016–2019)
 • Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, Grant GAČR, GA17-13671S, doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D., (2017–2019)
 • Erasmus+ KA2-HE-03/16 project – DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics, Lead Partner: University of Ljubljana, (2016–2019
 • Mezi slovníkem a gramatikou, Grant GAČR, GA16-07473S, doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., (2016–2018)
 • Syntax mluvené češtiny, Grant GAČR, GA15-01116S, prof. PhDr. Jana Hoffmannová DrSc., (2015–2017)
 • PRVOUK – Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P11 Český národní korpus, podprogram Český národní korpus.
 • Český národní korpus, MŠMT, Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, LM2011023, doc. Mgr. Václav Cvrček Ph.D., (2012–2015)
 • IMPACT
 • NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR)
 • Výzkumný záměr MŠMT Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, VZ MSM 0021620823, (2005–2011)
 • Velké jazykové korpusy a jejich automatická analýza, GA ČR, GA405/03/0913, RNDr. Jan Hajič Dr., (2003–2005)
 • Výzkumný záměr MŠMT „Český národní korpus a korpusy dalších jazyků“ (1999-2004)
 • Programové nástroje pro počítačové zpracování českých textů, GA ČR, GA405/95/0190, doc. RNDr. Vladimír Petkevič CSc., (1995–1997)
 • Česká frazeologie, její výzkum a lexikografické zpracování (F. Čermák, GAUK)
 • Korpus mluvené češtiny v počítačovém zpracování (F. Čermák, GAUK)
 • Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku) GA405/99/0540, GA ČR, PhDr. Renata Blatná CSc., (1999–2001)
 • Čeština ve věku počítačů: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století GV405/96/K214, GA ČR, prof. PhDr. Eva Hajičová DrSc., (1996–2001)
 • Počítačový korpus českého jazyka VS96139, MŠMT, prof. PhDr. František Čermák DrSc., (1996–2000)
 • Počítačový korpus českých psaných textů (Počítačový fond češtiny) GA405/93/0218, GA ČR, RNDr. Vladimír Petkevič CSc., (1993–1995)
Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty