Granty a projekty

Přidělené granty

Český národní korpus

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, LM2018137

MŠMT logotyp

ÚČNK v rámci tohoto projektu usiluje o extenzívní a kontinuální datové pokrývání češtiny (a dalších jazyků ve srovnání s ní) a cíleně tak buduje bázi pro základní i aplikovaný výzkum. Konkrétně jde především o:

 • kontinuální rozvoj a budování jazykových korpusů různých typů jako reprezentativní lingvisticky zpracované datové základny pro empirický a exaktní výzkum českého jazyka; jde především o korpusy zachycující češtinu v jejím současném stavu (synchronní korpusy psaného a mluveného jazyka), v jejím historickém vývoji (diachronní korpus) a v překladovém srovnání s jinými jazyky (paralelní korpusy);
 • trvalé rozvíjení a zdokonalování strukturní a specializované lingvistické anotace jazykových korpusů;
 • komplexní zpracování dalších korpusů vzniklých na jiných pracovištích v ČR i v zahraničí;
 • bezplatnou a otevřenou veřejnou službu poskytování internetového uživatelského přístupu ke všem korpusům pomocí specializovaných korpusových nástrojů;
 • poskytování datových balíčků (tj. zpracovaných a anotovaných souborů jazykových dat) dalším vědeckým a výzkumným pracovištím v ČR i v zahraničí, v různých podobách podle potřeb těchto institucí a s využitím zejména pro jazykovědný výzkum a počítačové zpracování přirozeného jazyka.

Rozšíření výpočetní kapacity infrastruktury CNC

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015829

Cílem projektu je modernizace stávající výpočetní kapacity infrastruktury CNC pořízením anotačního clusteru.

PROGRES

Program Progres Q08 Český národní korpus uskutečňovaný na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Zvukové vlastnosti češtiny v komunikaci nerodilých a rodilých mluvčích

Grant GAČR, 18-18300S, PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D., 2018–2020

Již ukončené granty

 • Jazyková variabilita v CNC, MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001758), 2017-2020
 • Český národní korpus, MŠMT, Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, Mgr. Michal Křen Ph.D. (LM2015044; 2016-2019)
 • Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, Grant GAČR, GA17-13671S, doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D., 2017–2019
 • Erasmus+ KA2-HE-03/16 project – DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics, Lead Partner: University of Ljubljana, 2016–2019
 • Mezi slovníkem a gramatikou, Grant GAČR, GA16-07473S, doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., 2016–2018
 • Syntax mluvené češtiny, Grant GAČR, GA15-01116S, prof. PhDr. Jana Hoffmannová DrSc., 2015-2017
 • PRVOUK – Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P11 Český národní korpus, podprogram Český národní korpus.
 • Český národní korpus, MŠMT, Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, doc. Mgr. Václav Cvrček Ph.D. (LM2011023, 2012–2015)
 • IMPACT
 • NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR)
 • Výzkumný záměr MŠMT Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, VZ MSM 0021620823 (2005-2011)
 • Velké jazykové korpusy a jejich automatická analýza GA405/03/0913, GA ČR, RNDr. Jan Hajič Dr. (2003-2005)
 • Výzkumný záměr MŠMT „Český národní korpus a korpusy dalších jazyků“ (1999-2004)
 • Programové nástroje pro počítačové zpracování českých textů GA405/95/0190, GA ČR, doc. RNDr. Vladimír Petkevič CSc. (1995–1997)
 • Česká frazeologie, její výzkum a lexikografické zpracování (F. Čermák, GAUK)
 • Korpus mluvené češtiny v počítačovém zpracování (F. Čermák, GAUK)
 • Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku) GA405/99/0540, GA ČR, PhDr. Renata Blatná CSc. (1999–2001)
 • Čeština ve věku počítačů: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století GV405/96/K214, GA ČR, prof. PhDr. Eva Hajičová DrSc. (1996-2001)
 • Počítačový korpus českého jazyka VS96139, MŠMT, prof. PhDr. František Čermák DrSc. (1996–2000)
 • Počítačový korpus českých psaných textů (Počítačový fond češtiny) GA405/93/0218, GA ČR, RNDr. Vladimír Petkevič CSc. (1993–1995)
Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty