Doktorské studium

Doktorský studijní obor Matematická lingvistika

Obor se dělí na dvě hlavní větve:

  1. korpusová lingvistika, lexikologie a lexikografie,
  2. formální gramatické teorie, algebraická a formální lingvistika.

Předmětem oboru je formalizované zpracování přirozených jazyků v psané i mluvené podobě na korpusových datech. Jde o rozsáhlý obor s mnoha odvětvími, mezi něž patří především korpusová lingvistika a dále formální algebraická lingvistika, stochastické přístupy ke zpracování přirozeného jazyka, počítačová lexikografie, automatická syntaktická analýza a syntéza přirozeného jazyka atd. Studijní obor je založen zejména na zpracování velkých objemů textových dat (jazykových korpusů) pomocí počítačových nástrojů. Matematická lingvistika využívá teoretických výsledků jak v oblasti obecné lingvistiky a lingvistik jednotlivých jazyků, tak v matematice, informační vědě, logice a dalších vědách.S pokrokem dosaženým ve zpracování jazykových dat rostou nejenom možnosti oboru, ale také příležitosti pro uplatnění jeho absolventů.

Matematickou lingvistiku lze vedle Ústavu Českého národního korpusu (ÚČNK) studovat také v Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK a dále v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ÚČNK patří v České republice k předním pracovištím, která se zabývají korpusovou lingvistikou. Ústav rovněž disponuje vlastní oborovou knihovnou.

Vstupní požadavky na uchazeče o studium

Na obor matematická lingvistika se mohou hlásit nejen absolventi (Mgr.) oborů s lingvistickou orientací, ale i absolventi technických vysokých škol se zaměřením na informatiku. Uchazeč o obor je schopný samostatné vědecké práce ve zvolené specializaci, předpokládá se určitá odborná vyhraněnost a orientace v odborné literatuře; vítána je také vlastní publikační činnost.

Uchazeč předkládá při přijímacím řízení vstupní projekt, tedy návrh tématu své disertační práce.

Podrobnější informace k doktorskému studiu Vám poskytne předseda oborové rady, který může případnému zájemci o studium také doporučit vhodného vedoucího pro zamýšlený projekt disertační práce.

Úvod > Studium > Doktorské studium