Alexandr Rosen

Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.

Consulting hours
Address

Institute of Theoretical and Computational Linguistics
Místnost č. 113

Publikace

 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Databáze víceslovných jednotek v češtině. In Janovec L.: Svět v obrazech a ve frazeologii II. World in Pictures and in Phraseology II. Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021, s. • p. 511-528. ISBN 978-80-7603-201-9.
 • Rosen A., Skoumalová H., Znamenáček J.: Víceslovné lexémy v syntaktickém kontextu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 63-84. ISSN 1804-3240.
 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Kopřiva P., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Typologie víceslovných jednotek v češtině a frekvenční zastoupení jejich hlavních vlastností v žánrově vyváženém korpusu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 37-62. ISSN 1804-3240.
 • Jelínek T., Skoumalová H., Rosen A.: Vladimír "Niki" Petkevič. Časopis pro moderní filologii, 2020, č. • no. 102, s. • p. 289-294. ISSN 0008-7386.
 • Rosen A., Hana J., Vidová Hladká B., Jelínek T., Škodová S., Štindlová B.: Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language - CzeSL, a corpus of non-native Czech. Praha, Karolinum, 2020. 281 s. • p. ISBN 978-80-246-4759-3.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lexical Database of Multiword Expressions in Czech. In Trudy meždunarodnoj konferencii „Korpusnaja lingvistika – 2019“. St. Petersburg, St Petersburg State University, Institute for Linguistic Studies (RAS), Herzen Staate Pedagogical..., 2019, s. • p. 9-16. ISBN 0-000-00000-0.
 • Stemle E., Boyd A., Janssen M., Lindström Tiedemann T., Mikelić Preradović N., Rosen A., Rosén D., Volodina E.: Working together towards an ideal infrastructure for language learner corpora. In Abel A., Glaznieks A., Lyding V., Nicolas L.: Widening the Scope of Learner Corpus Research. Selected papers from the fourth Learner Corpus Research Conference. Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2019, s. • p. 427-468. ISBN 0-000-00000-0.
 • Janssen M., Boyd A., Rosen A., Volodina E., Stemle E., Mikelić N.: Working together towards an ideal infrastructure for language learner corpora. In Widening the Scope of Learner Corpus Research : Selected Papers from the Fourth Learner Corpus Research Conference. Louvain, Belgium, Presses universitaires de Louvain, 2019, s. • p. 427-468. ISBN 978-2-87558-868-5.
 • Kaczmarska E., Rosen A.: Analiza korpusowa czeskiego czasownika postrádat i jego polskich ekwiwalentów. Prace filologiczne, 2019, č. • no. Neuveden, s. • p. 231-244. ISSN 0138-0567.
 • Elżbieta K., Rosen A.: Analiza korpusowa czeskiego czasownika postrádat i jego polskich ekwiwalentów. Prace filologiczne, 2019, č. • no. 74, s. • p. 231-244. ISSN 0138-0567.
 • Rosen A.: Coping with unruly language: non-standard usage in a corpus. In Fuß E., Konopka M., Waßner U.: Grammar and Corpora 2016. Heidelberg, Heidelberg University Publishing, 2018, s. • p. 271-287. ISBN 978-3-946054-84-9.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Víceslovné lexikální jednotky v češtině: typologie a slovník. Korpus - gramatika - axiologie, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-22. ISSN 1804-137X.
 • Rosen A., Skoumalová H.: No way to have your say out of the frame: specifying valency of multi-word expressions. Prace filologiczne, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 301-320. ISSN 0138-0567.
 • Rosen A.: Introducing a corpus of non-native Czech with automatic annotation. In Pęzik P., Waliński J.: Language, Corpora and Cognition. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2017, s. • p. 163-180. ISBN 978-3-631-70709-8.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Eye of a needle in a haystack. In Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Berlin, Springer, 2017, s. • p. 160-175. ISBN 978-3-319-69804-5.
 • Škodová S., Kaczmarska E., Rosen A.: Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 145-156. ISSN 0137-1150.
 • Rosen A.: Valency patterns in Czech learner corpora. Prace filologiczne, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 375-398. ISSN 0138-0567.
 • Rosen A., Kaczmarska E.: Syntakticko-sémantický popis vybraných skupin sloves vyjadřujících emoce a pocity - metody kontrastivního zkoumání valence na základě paralelního korpusu. In Skwarska K., Kaczmarska E.: Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Praha, Slovanský ústav Akademie věd České republiky, 2016, s. • p. 319-350. ISBN 978-80-86420-60-8.
 • Rosen A.: Building and using corpora of non-native Czech. In Brejová B.: ITAT 2016: Information Technologies—Applications and Theory (Proceedings). Bratislava, CreateSpace Independent Publishing Platform – CEUR Workshop Proceedings, 2016, s. • p. 80-87. ISBN 978-1-5370-1674-0.
 • Altman G., Andres J., van der Auwera J., Bachmannová J., Balhar J., Bičan A., Bičanová L., Bílková J., Biskup P., Bláha O., Blaszczyk I., Bojar O., Bořil T., Bořkovcová M., Rosen A. , et al.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Czechia, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. • p. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Rosen A.: Modeling non-standard language. In Hajičová E., Igor B.: Proceedings of the Workshop on Grammar and Lexicon: interactions and interfaces (GramLex). Osaka, The COLING 2016 Organizing Committee, 2016, s. • p. 120-131. ISBN 978-4-87974-706-8.
 • Škodová S., Rosen A., Kaczmarska E.: Česká deminutiva a úskalí jejich užití pro nerodilé mluvčí. In Švrčinová M., Vlasáková Z.: Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha, ÚJOP UK, 2016, s. • p. 207-215. ISBN 978-80-7481-159-3.
 • Hebal-Jezierska M., Rosen A., Kaczmarska E.: Between the devil and the deep blue sea or between users' needs and the compilers' powers: An analysis of the Czech-Polish part of the parallel corpus InterCorp. In Gruszczyńska E., Leńko-Szymańska A.: Polskojęzyczne korpusy równoległe - Polish-language Parallel Corpora. Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej WLS, Uniwersytet Warszawski, 2016, s. • p. 41-66. ISBN 978-83-935320-4-9.
 • Rosen A.: InterCorp - a look behind the façade of a parallel corpus. In Gruszczyńska E., Leńko-Szymańska A.: Polskojęzyczne korpusy równoległe – Polish-language Parallel Corpora. Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej WLS, Uniwersytet Warszawski, 2016, s. • p. 21-40. ISBN 978-83-935320-4-9.
 • Kaczmarska E., Rosen A.: Niedosłowności w dialogu czesko-polskim. In Odelski M., Knapik A., Chruszczewski P., Chłopicki W.: Niedosłowność w języku. Kraków, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium"', 2016, s. • p. 45-59. ISBN 978-83-61678-21-2.
 • Ramasamy L., Rosen A., Straňák P.: Improvements to Korektor: A case study with native and non-native Czech. In Yaghob J.: Proceedings of the 15th conference ITAT 2015: Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2015). Praha, Czechia, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015, s. • p. 73-80. ISBN 978-1-5151-2065-0.
 • Kaczmarska E., Rosen A.: Jak najít optimální překlad polysémních sloves - porovnání metod automatické analýzy paralelních textů. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 157-168. ISSN 0008-7386.
 • Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vítovec P.: Analytic Morphology - Merging the Paradigmatic and Syntagmatic Perspective in a Treebank. In Piskorski J., Pivovarova L., Šnajder J., Tanev H., et al.: The 5th Workshop onBalto-Slavic Natural Language Processing; Proceedings of the Workshop. Shoumen, Bulgaria, neuveden, 2015, s. • p. 9-16. ISBN 978-954-452-033-5.
 • Jelínek T., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vítovec P.: Taking care of orphans: ellipsis in dependency and constituency-based treebanks. In Dickinson M., Hinrichs E., Patejuk A., Przepiórkowski A.: Proceedings of the Fourteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT14). Warszawa, Polish Academy of Sciences, 2015, s. • p. 119-133. ISBN 978-83-63159-18-4.
 • Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H.: The Grammarian Is Opening a Treebank Account. Prace filologiczne, 2015, č. • no. neuveden, s. • p. 271-291. ISSN 0138-0567.
 • Rosen A.: A 3D taxonomy of word classes at work. In Veselovská L., Janebová M.: Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure. Olomouc, Palacký University, 2014, s. • p. 575-590. ISBN 978-80-244-4384-3.
 • Rosen A.: Haplology of Reflexive Clitics in Czech. In Kaczmarska E., Nomachi M.: Slavic and German in Contact: Studies from Areal and Contrastive Linguistics. Sapporo, Slavic Research Center, Hokkaido University, 2014, s. • p. 97-116. ISBN 978-4-938637-77-4.
 • Hana J., Rosen A., Štindlová B., Štěpánek J.: Building a learner corpus. Language Resources and Evaluation, 2014, č. • no. 47, s. • p. 741-752. ISSN 1574-020X.
 • Skoumalová H., Rosen A., Jelínek T., Petkevič V., Vítovec P., Znamenáček J.: A grammar-licensed treebank of Czech. In Henrich V., Hinrichs E., de Kok D., Osenova P., et al.: Proceedings of the Thirteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT13). Tübingen, Department of Linguistics (SfS), University of Tübingen, 2014, s. • p. 218-229. ISBN 978-3-9809183-9-8.
 • Rosen A., Kaczmarska E., Škodová S.: Zdrobnienia jako element kultury i pułapka glottodydaktyczna. Czeskie i polskie deminutiva w ujęciu konfrontatywnym na podstawie badań korpusowych. In Kaczmarska E., Zieniewicz A.: Glottodydaktyka wobec Wielokulturowości. Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. • p. 51-63. ISBN 978-83-64111-13-6.
 • Kaczmarska E., Rosen A.: Czego nie można wyrazić w języku polskim, czyli o leksykalnych w nim brakach. Polonica, 2014, č. • no. 34. ISSN 0137-9712.
 • Kaczmarska E., Rosen A.: Praktyczny przewodnik po korpusie równoległym InterCorp. In Hebal-Jezierska M.: Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich. Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. • p. 207-231. ISBN 978-83-6411-04-4.
 • Rosen A., Hana J., Štindlová B., Feldman A.: Evaluating and automating the annotation of a learner corpus. Language Resources and Evaluation, 2013, č. • no. 47, s. • p. 1-2. ISSN 1574-020X.
 • Kaczmarska E., Rosen A.: Między znaczeniem leksykalnym a walencją : próba opracowania metody ekstrakcji ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego. Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej, 2013, č. • no. 48, s. • p. 103-121. ISSN 0081-7090.
 • Štindlová B., Škodová S., Hana J., Rosen A.: A learner corpus of Czech: current state and future directions. In Granger S., Gilquin G., MEUNIER F.: Twenty Years of Learner Corpus Research - Looking Back, Moving Ahead. Louvain-la-Neuve, Belgium, Presses universitaires de Louvain, 2013, s. • p. 1-12. ISBN 978-2-87558-199-0.
 • Petkevič V., Rosen A., Štindlová B., Jelínek T., Hnátková M., Jäger P.: Anotace chybových textů v českém žákovském korpusu. In Šebesta K., Škodová S.: Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2012, s. • p. 61-88. ISBN 978-80-7372-848-9.
 • Skoumalová H., Rosen A., Jäger P., Petkevič V.: Towards a treebank for all tastes. In Mojmír D., Ziková M.: Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, s. • p. 49-65. ISBN 978-3-631-63609-1.
 • Štindlová B., Rosen A., Hana J., Škodová S.: CzeSL - an error tagged corpus of Czech as a second language. In Pęzik P.: Corpus Data across Languages and Disciplines. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, s. • p. 21-32. ISBN 978-3-631-62547-7.
 • Čermák F., Rosen A.: The case of InterCorp, a multilingual parallel corpus. International Journal of Corpus Linguistics, 2012, č. • no. 17, s. • p. 411-427. ISSN 1384-6655.
 • Rosen A.: On the art of taming and exploiting parallel tags in a multilingual corpus. Prace filologiczne, 2012, č. • no. 63, s. • p. 241-256. ISSN 0138-0567.
 • Rosen A., Vavřín M.: Building a multilingual parallel corpus for human users. In Calzolari N.: Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey, European Language Resources Association (ELRA), 2012, s. • p. 2447-2452. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 • Jelínek T., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H.: Czech Treebanking Unlimited. In Hajič J., De Smedt K., Tadić M.: Proceedings of the META-RESEARCH Workshop on Advanced Treebanking 2012. European Language Resources Evaluation (ELRA). Istanbul, ELRA, 2012, s. • p. 37-44. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 • Štindlová B., Škodová S., Rosen A., Hana J.: Annotating foreign learners' Czech. In Ziková M., Dočekal M.: Studies in Formal Slavic Linguistics. Contributions from Formal Description of Slavic Languages 8.5. Frankfurt am Main, Germany, Peter Lang GmbH, 2012, s. • p. 205-219. ISBN 978-3-631-63609-1.
 • Hana J., Rosen A., Štindlová B., Jäger P.: Building a learner corpus. In Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012). İstanbul, Turkey, European Language Resources Association, 2012, s. • p. 1-2. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 • Jelínek T., Štindlová B., Rosen A., Hana J.: Combining Manual and Automatic Annotation of a Learner Corpus. Lecture Notes in Computer Science, 2012, č. • no. 7499, s. • p. 127-134. ISSN 0302-9743.
 • Richter M., Straňák P., Rosen A.: Korektor – A System for Contextual Spell-checking and Diacritics Completion. In Kay M., Boitet C.: Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2012). Mumbai, India, Coling 2012 Organizing Committee, 2012, s. • p. 1-12. ISBN 0-000-00000-0.
 • Panevová J., Rosen A.: Zvláštní případy shody: doplněk u infinitivu. In Štícha F.: Kapitoly z české gramatiky. Prague, Czech republic, Academia, Praha, 2011, s. • p. 900-909. ISBN 978-80-200-1845-8.
 • Škodová S., Štindlová B., Hana J., Rosen A.: Víceúrovňová anotace českého žákovského korpusu. In Petkevič V., Rosen A.: Korpusová lingvistika Praha 2011: 3 - Gramatika a značkování korpusů. Praha, Czechia, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 208-225. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Křen M., Rosen A., Štourač M., Vavřín M., Vondřička P.: Paralelní korpus InterCorp po sedmi letech. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 – 2 Výzkum a výstavba korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 105-115. ISBN 978-80-7422-115-6.
 • Skoumalová H., Jäger P., Rosen A., Petkevič V., Hnátková M.: Syntakticky anotovaný korpus českých textů. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011, sv. 3: Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 143-153. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Čermák F., Cinková S., Nádvorníková O., Malá M., Klégr A., Šaldová P., Novotná R., Chlumská L., Kováříková D., Cvrček V., Rosen A., Vachková M., Fárová L.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 253 s. • p. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Rosen A.: Mediating between incompatible tagsets. In Workshop on Annotation and Exploitation of Parallel Corpora (AEPC). Tartu, Estonia, Northern European Association for Language Technology, 2010, s. • p. 53-62. ISBN 1736-6305.
 • Rosen A.: Harmonizing tagsets for multilingual corpora via concept lattice. In Kubrik et al. A.: Computational Linguistics and Intellectual Technologies, Papers from the Annual International Conference "Dialogue" (2010). Moskva, Institute of Informatics Problems of the Russian Academy of Sciences / Russian State University f..., 2010, s. • p. 651-658. ISBN 978-5-7281-1148-1.
 • Rosen A.: Morphological Tags in Parallel Corpora. In Čermák F., Corness P., Klégr A.: InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 205-234. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Hana J., Rosen A., Škodová S., Štindlová B.: Error-tagged Learner Corpus of Czech. In Proceedings of the Fourth Linguistic Annotation Workshop (LAW IV). Stroudsburg, USA, Association for Computational Linguistics, 2010, s. • p. 11-19. ISBN 978-1-932432-72-5.
Úvod > Ústav > Lidé > Alexandr Rosen