SYN verze 12

Také le­tos kon­cem roku zve­řej­ňu­jeme další ak­tu­a­li­zaci kor­pusu sou­časné psané češ­tiny SYN, je­hož verze 12 nyní po za­hr­nutí pu­b­li­cis­tiky z roku 2022 do­sa­huje ve­li­kosti 5,17 mld. slov.

Úvod > Nástěnka > SYN verze 12