Korpus OnomOs

ČNK zve­řej­ňuje di­a­chronní kor­pus Ono­mOs se­sta­vený ba­da­teli Ka­tedry čes­kého ja­zyka FF OU. Kor­pus ob­sa­huje texty z vy­bra­ných čí­sel (Rudého) Práva od 20. let 20. stol. do sou­čas­nosti a za­hr­nuje také ano­taci jmen­ných en­tit.

Úvod > Nástěnka > Korpus OnomOs