KonText: verze 0.18

Byla zve­řej­něna další verze roz­hraní Kon­Text s no­vými funk­cemi; zejména jde o klí­čová slova a o zob­ra­zo­vání pře­kla­do­vých ekvi­va­lentů v pa­ra­lel­ních kor­pusech po klik­nutí na vy­brané slovo přímo v kon­ko­ranci.

Úvod > Nástěnka > KonText: verze 0.18