InterCorp verze 16

Byla zve­řej­něna verze 16 pa­ra­lel­ního kor­pusu In­ter­Corp. Díky ak­tu­a­li­zaci ba­líčku Open­Sub­tit­les se kor­pus zvět­šil téměř troj­ná­sobně a při­bylo 20 dal­ších ja­zyků. Pře­hled všech změn a vy­lep­šení oproti před­chozí verzi na­jdete v his­to­rii verzí.

Úvod > Nástěnka > InterCorp verze 16