SYN verze 9

Zve­řej­nili jsme další ak­tu­a­li­zaci kor­pusu sou­časné psané češ­tiny SYN, je­hož verze 9 nyní po za­hr­nutí pu­b­li­cis­tiky z roku 2019 pře­sa­huje ve­li­kost 4,7 mi­li­ardy slov. SYN verze 10 s daty z roku 2020 bude k dis­po­zici na za­čátku příštího roku.

Úvod > Nástěnka > SYN verze 9