Mapka: zbrusu nová mapová aplikace

Mapka je in­ter­ak­tivní ma­pová apli­kace ur­čená pro práci s kor­pusy mlu­vené češ­tiny, zejména s kor­pu­sem ná­řeč­ním. Spo­juje v sobě ně­ko­lik růz­ných funkcí, jed­nou z nich je pre­zen­tace cha­rak­te­ris­tic­kých rysů ná­řeč­ních ob­lastí ČR v po­době uká­zek au­ten­tic­kých pro­jevů mluv­čích.

Úvod > Nástěnka > Mapka: zbrusu nová mapová aplikace