Treq: nová verze

Treq

Ná­stroj Treq na vy­hle­dá­vání pře­kla­do­vých ekvi­va­lentů se do­čkal ak­tu­a­li­zace pod­kla­do­vých dat, která nyní od­po­ví­dají verzi 12 pa­ra­lel­ního kor­pusu In­ter­Corp. Dále byly do­pl­něny slov­níky, takže nyní je možné vy­hle­dá­vat neje­nom v pře­kla­dech z/do češ­tiny a an­g­lič­tiny, ale také z/do špa­něl­štiny.

Úvod > Nástěnka > Treq: nová verze