Mapka verze 2.0

Mapka

Zve­řej­nili jsme verzi 2.0 apli­kace Mapka pro práci s mlu­ve­nými a ná­řeč­ními kor­pusy. Má vy­lep­šený vzhled, in­tu­i­tiv­nější ovlá­dání a do­pl­něný ob­sah: množ­ství uká­zek z mlu­ve­ných kor­pusů a po­pisy ná­řeč­ních rysů všech ob­lastí, pod­sku­pin, úseků a typů.

Úvod > Nástěnka > Mapka verze 2.0