Treq: nová verze

Treq

Ná­stroj Treq na vy­hle­dá­vání pře­kla­do­vých ekvi­va­lentů se do­čkal ak­tu­a­li­zace pod­kla­do­vých dat, která nyní od­po­ví­dají verzi 15 pa­ra­lel­ního kor­pusu In­ter­Corp.

Úvod > Nástěnka > Treq: nová verze