SYN verze 10

Zve­řej­nili jsme další ak­tu­a­li­zaci kor­pusu sou­časné psané češ­tiny SYN, je­hož verze 10 nyní po za­hr­nutí pu­b­li­cis­tiky z roku 2020 do­sa­huje téměř 4,9 mi­li­ardy slov.

Úvod > Nástěnka > SYN verze 10