ČNK jako K-centrum CLARIN

S ra­dostí ozna­mu­jeme, že se pro­jekt Český ná­rodní kor­pus stal ofi­ci­álně uzna­ným K-cen­t­rem CLA­RIN v ob­lasti kor­pu­sové lin­gvis­tiky se za­mě­ře­ním na em­pi­rický vý­zkum češ­tiny.

Úvod > Nástěnka > ČNK jako K-centrum CLARIN