Adrian Jan Zasina

Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D.

Consulting hours
 • po dohodě
Address

Institute of the Czech National Corpus
Místnost č. 5

Publications

 • Zasina A.: Dlouhá nebo krátká? Korpusová analýza verbálních substantiv na -ání a -aní. Korpus - gramatika - axiologie, 2022, č. • no. 25, s. • p. 72-87. ISSN 1804-137X.
 • Kaczmarska E., Zasina A.: Język polski w tekstach osób czeskojęzycznych na podstawie korpusu uczniowskiego PoLKo. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 2021, č. • no. LX, s. • p. 5-17. ISSN 0139-9268.
 • Cvrček V., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: Registry v češtině. Praha, NLN, 2020. 234 s. • p. ISBN 978-80-7422-754-7.
 • Zasina A., Škodová S.: Konvence a variabilita v užívání prefixů u sloves pohybu nerodilými mluvčími češtiny. In Balowski M.: Konwencja i kreacja w języku i w literaturze czeskiej. Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2020, s. • p. 115-129. ISBN 978-83-63090-33-3.
 • Cvrček V., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: Author and register as sources of variation : A corpus-based study using elicited texts. International Journal of Corpus Linguistics, 2020, č. • no. 25, s. • p. 461-488. ISSN 1384-6655.
 • Zasina A.: Korpusový přístup jako řešení jazykových úskalí v osvojování češtiny jako cizího jazyka: případ předpon s- a z-. In Elżbieta S., Barbara P., Bojana T.: Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność. Krakov, Scriptum, 2020, s. • p. 297-314. ISBN 978-83-66084-00-1.
 • Kaczmarska E., Zasina A.: Błędy walencyjne w tekstach obcokrajowców uczących się języka polskiego w świetle korpusu PoLKo. Prace filologiczne, 2020, č. • no. 75, s. • p. 197-213. ISSN 0138-0567.
 • Cvrček V., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A., Benko V.: Comparing web-crawled and traditional corpora. Language Resources and Evaluation, 2020, č. • no. 54, s. • p. 713-745. ISSN 1574-020X.
 • Zasina A.: Koncovky -a a -u genitivu singuláru maskulin neživotných s ohledem na korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2019, č. • no. 11, s. • p. 39-57. ISSN 1804-3240.
 • Zasina A., Laubeová Z.: Koditex - korpus diverzifikovaných textů. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2019, č. • no. 10, s. • p. 127-132. ISSN 1804-3240.
 • Zasina A.: Gender-specific Adjectives in Czech Newspapers and Magazines. Jazykovedny Casopis, 2019, č. • no. 70, s. • p. 299-312. ISSN 0021-5597.
 • Zasina A.: Podejście korpusowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie rzeczownikowych alternacji ó:o. In Zioło-Pużuk K.: Panorama glottodydaktyki polonistycznej. Wyzwania, pytania, kierunki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019, s. • p. 181-199. ISBN 978-83-8090-533-7.
 • Cvrček V., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: From extra- to intratextual characteristics: Charting the space of variation in Czech through MDA. Corpus Linguistics and Linguistic Theory [online], 2019, č. • no. neuveden, s. • p. 1-32. ISSN 1613-7035.
 • Zasina A.: Image of Politicians and Gender in Czech Daily Newspapers. In Fidler M., Cvrček V.: Taming the Corpus. Cham, Springer International Publishing, 2018, s. • p. 167-194. ISBN 978-3-319-98016-4.
 • Zasina A.: Językoznawstwo korpusowe. Empiryczne podejście w badaniach humanistycznych. Dziennikarstwo i Media, 2018, č. • no. 9, s. • p. 169-178. ISSN 2082-8322.
 • Zasina A.: Korpusy językowe w nauczaniu języków obcych - metoda, narzędzia, praktyka. In Jedynak M.: Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: Tom II: Praktyczne narzędzia. Wrocław, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, s. • p. 110-123. ISBN 978-83-944413-9-5.
 • Cvrček V., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza. Slovo a slovesnost, 2018, č. • no. 79, s. • p. 293-321. ISSN 0037-7031.
 • Zasina A.: O problémech nerodilých mluvčích s kvantitou na základě analýzy korpusových dat. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 281-298. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Zasina A.: Konkurence koncovek -a a -u v genitivu singuláru neživotných maskulin v polštině. In Stluka M., Škrabal M.: Liſka a czban – Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. • p. 90-98. ISBN 978-80-7422-563-5.
 • Zasina A.: Překlad a Korpus : Textová ekvivalence vybraných českých adjektiv. Studia Filologiczne, 2016, č. • no. 5, s. • p. 25-58. ISSN 1898-4657.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P., Zasina A. , et al.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Zasina A.: Zpětný překlad kolokací s lexémem ženský/mužský v překladu z češtiny do polštiny. In Slované: souznění a konflikty. Červený Kostelec / Praha, nakladatelství Pavel Mervart, 2016, s. • p. 65-74. ISBN 978-80-7465-228-8.
 • Zasina A.: Korespondence kolokací s lexémem ženský/mužský v překladu z češtiny do polštiny. Studia Slavica, 2016, č. • no. XX, s. • p. 123-132. ISSN 1803-5663.
Úvod > Institute > People > Adrian Jan Zasina