Korpus Totalita

Zpřístup­nili jsme kor­pus To­ta­lita, di­a­chronní kor­pus psané češ­tiny z ob­dobí ko­mu­nis­tic­kého re­žimu (1948–1989). Kor­pus vznikl jako ma­te­ri­á­lové báze slov­níku zve­řej­ně­ného již v roce 2010.

Úvod > Nástěnka > Korpus Totalita