ONLINE2

Byla zve­řej­něna druhá ge­ne­race kor­pusů ON­LINE. Na­va­zuje na ge­ne­raci první a díky kaž­do­denní ak­tu­a­li­zaci v roz­sahu cca 1,3 mil. to­kenů opět umož­ňuje zkou­mat ak­tu­ální trendy ve ve­řej­ném dis­kurzu.

Úvod > Nástěnka > ONLINE2