Korpus současné poezie

Ve spo­lu­práci s ÚČL AV ČR jsme vy­tvo­řili nový kor­pus sou­časné české po­ezie (KSP). Ob­sa­huje bás­nické texty pu­b­li­ko­vané v le­tech 1990–2020 knižně i na li­te­rár­ních ser­ve­rech. Roz­sa­hem (35 mil. slov) se řadí k nej­vět­ším kor­pu­sům svého druhu na světě.

Úvod > Nástěnka > Korpus současné poezie