DIALEKT verze 2 a Mapka

Kor­pus DI­A­LEKT se v nově zve­řej­něné verzi 2 roz­rostl na 223 ti­síc slov. Ak­tu­a­li­zaci kor­pusu do­pl­ňuje nová verze apli­kace Mapka, která byla roz­ší­řena o nové funkce, např. o mož­nost ulo­žit si vlastní ma­pové vrstvy s body za­kres­le­nými uži­va­te­lem.

Úvod > Nástěnka > DIALEKT verze 2 a Mapka