Korpusový workshop 25. listopadu

Korpusový workshop

Sr­dečně zveme všechny zá­jemce na další z tra­dič­ních kor­pu­so­vých workshopů, který se bude ko­nat ve čtvr­tek 25. lis­to­padu mezi 10. a 12. ho­di­nou v distanční po­době. Po­drob­nosti o pro­gramu na­jdete v re­gis­trač­ním for­mu­láři.

Úvod > Nezařazené > Korpusový workshop 25. listopadu