Translation in Transition 6

S ra­dostí ozna­mu­jeme, že šestý roč­ník kon­fe­rence Translation in Tran­si­tion se usku­teční v září 2022 na FF UK v Praze. Po­drob­nější in­for­mace včetně prv­ního callu na­jdete na kon­fe­renč­ním webu.

Úvod > Nástěnka > Translation in Transition 6