Old Bailey Corpus

ČNK zve­řej­ňuje Old Bai­ley Cor­pus se zá­znamy soud­ních pro­cesů ko­na­ných v Lon­dýně v le­tech 1720–1913. OBC se tak ve­dle EEBO stává dal­ším di­a­chron­ním kor­pu­sem an­g­lič­tiny pří­stup­ným přes Kon­Text, pro oba je k dis­po­zici po­drobný kurz.

Úvod > Nástěnka > Old Bailey Corpus