NET verze 2

Byla zve­řej­něna nová verze kor­pusu česky psané po­lo­o­fi­ci­ální in­ter­ne­tové ko­mu­ni­kace NET. Kor­pus je ve verzi 2 tři­krát větší a za­hr­nuje in­ter­ne­tové dis­kuse a blogy z více než 120 do­mén.

Úvod > Nástěnka > NET verze 2