SYN2020

V pro­sinci 2020 byl zve­řej­něn nový re­pre­zen­ta­tivní kor­pus SYN2020. SYN2020 je po­kra­čo­va­te­lem kor­pusu SYN2015, je­muž také od­po­vídá kon­cepcí a slo­že­ním, při­náší však ce­lou řadu změn a vy­lep­šení v lem­ma­ti­zaci a mor­fo­lo­gic­kém znač­ko­vání.

Úvod > Nástěnka > SYN2020