ORTOFON a ORATOR: nové verze

Ke konci roku 2020 byly zve­řej­něny nové verze mlu­ve­ných kor­pusů OR­TO­FON a ORA­TOR. Cel­kový ob­jem ja­zy­ko­vého ma­te­ri­álu za­hr­nu­tého do kor­pusů OR­TO­FON v2 a ORA­TOR v2 se oproti je­jich pů­vod­ním ver­zím při­bližně zdvoj­ná­so­bil.

Úvod > Nástěnka > ORTOFON a ORATOR: nové verze