Korpusy ONLINE

S hr­dostí ozna­mu­jeme zve­řej­nění mo­ni­to­ro­va­cích kor­pusů ON­LINE ma­pu­jí­cích český web, tj. in­ter­ne­to­vou žur­na­lis­tiku, dis­kuse a so­ci­ální sítě, a to od roku 2017 do sou­čas­nosti. Kor­pusy vzni­kají ve spo­lu­práci se spo­leč­ností Da­ta­weps, mají více než 6 mld. to­kenů a jsou pra­vi­delně každý den ak­tu­a­li­zo­vány!

Úvod > Nástěnka > Korpusy ONLINE