Granty a projekty

Přidělené granty

Český národní korpus

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, LM2015044

MŠMT logotyp

ÚČNK v rámci tohoto projektu usiluje o extenzívní a kontinuální datové pokrývání češtiny (a dalších jazyků ve srovnání s ní) a cíleně tak buduje bázi pro základní i aplikovaný výzkum. Konkrétě jde především o:

 • kontinuální rozvoj a budování jazykových korpusů různých typů jako reprezentativní lingvisticky zpracované datové základny pro empirický a exaktní výzkum českého jazyka; jde především o korpusy zachycující češtinu v jejím současném stavu (synchronní korpusy psaného a mluveného jazyka), v jejím historickém vývoji (diachronní korpus) a v překladovém srovnání s jinými jazyky (paralelní korpusy);
 • trvalé rozvíjení a zdokonalování strukturní a specializované lingvistické anotace jazykových korpusů;
 • komplexní zpracování dalších korpusů vzniklých na jiných pracovištích v ČR i v zahraničí;
 • bezplatnou a otevřenou veřejnou službu poskytování internetového uživatelského přístupu ke všem korpusům pomocí specializovaných korpusových nástrojů;
 • poskytování datových balíčků (tj. zpracovaných a anotovaných souborů jazykových dat) dalším vědeckým a výzkumným pracovištím v ČR i v zahraničí, v různých podobách podle potřeb těchto institucí a s využitím zejména pro jazykovědný výzkum a počítačové zpracování přirozeného jazyka.

Syntax mluvené češtiny

Syntax mluvené češtiny  GA15-01116S, GA ČR, prof. PhDr. Jana Hoffmannová DrSc.

PRVOUK

Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P11 Český národní korpus, podprogram Český národní korpus.

Již ukončené granty

 • Český národní korpus LM2011023, MŠMT, doc. Mgr. Václav Cvrček Ph.D. (2012–2015)
 • CLARIN
 • IMPACT
 • NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR)
 • Výzkumný záměr MŠMT Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, VZ MSM 0021620823 (2005-2011)
 • Velké jazykové korpusy a jejich automatická analýza GA405/03/0913, GA ČR, RNDr. Jan Hajič Dr. (2003-2005)
 • Výzkumný záměr MŠMT „Český národní korpus a korpusy dalších jazyků“ (1999-2004)
 • Programové nástroje pro počítačové zpracování českých textů GA405/95/0190, GA ČR, doc.RNDr. Vladimír Petkevič CSc. (1995–1997)
 • Česká frazeologie, její výzkum a lexikografické zpracování (F. Čermák, GAUK)
 • Korpus mluvené češtiny v počítačovém zpracování (F. Čermák, GAUK)
 • Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku) GA405/99/0540 GA ČR, PhDr. Renata Blatná CSc. (1999–2001)
 • Čeština ve věku počítačů: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století GV405/96/K214, GA ČR, prof. PhDr. Eva Hajičová DrSc. (1996-2001)
 • Počítačový korpus českého jazyka VS96139, MŠMT, prof. PhDr. František Čermák DrSc. (1996–2000)
 • Počítačový korpus českých psaných textů (Počítačový fond češtiny) GA405/93/0218, GA ČR, RNDr. Vladimír Petkevič CSc. (1993–1995)
Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty