Konference SlaviCorp 2018

Ústav Čes­kého ná­rod­ního kor­pusu zve na kon­fe­renci Sla­vi­Corp za­mě­ře­nou na kor­pu­sový vý­zkum slo­van­ských ja­zyků, která se bude ko­nat v září 2018 v Praze. Více in­for­mací na­jdete na webu kon­fe­rence: slavicorp.ff.cuni.cz.

Úvod > Nástěnka > Konference SlaviCorp 2018